Kai

Meet Kai! Kai is 45-lb., adoptable beautiful Lemon ๐Ÿ‹ Beagle in New Castle County, DE. This picture perfect cutie is 2-years-old, spayed & microchipped. She was born on 07/06/16. Her former owner could no longer care for her due to a physical injury leaving her unable to walk Kai on a daily basis. She wants Kai to have a better life. Kai is a puller and loves to chase a good olโ€™ ground scent with that sniffer! As such, we are looking for a family who is significantly active and understanding of the Beagle breed, in general. Kai is loving, friendly, and still full of puppy curiosity.

Kai has a history of being around dogs and children without incident. Sheโ€™s said to be very curious about cats and will chase but has never hurt one. She will need a family or special person willing to put in the work to make her the best pup she can be. We promise she is worth it.

Interested in adopting and live in a house with a fenced-in yard? Weโ€™d love to hear from you! Her energy is moderate-to-high.